Ime: Šifra:    Novi član?    Zaboravljena šifra?


- akcije
- antropologija
- arheologija
- bankarstvo
- beletristika
- biznis
- ekonomija
- etnografija
- etnologija
- filozofija
- finansije
- gastarbajteri
- gastronomija
- geopolitika
- istorija
- istorija umetnosti
- istraživanja
- jezik
- književnost
- kontrola kvaliteta
- lingvistika
- menadžment
- metodika
- narkomanija
- novinarstvo
- obrazovanje
- pedagogija
- popularna psihologija
- pravo
- psihologija
- religija
- saveti
- slikarstvo
- sociologija
- sport
- srpski jezik
- turizam
- zaštita
- zdravstvo
CENOVNIK
OZNAKA Cena čitanja CELOG teksta
Besplatno
1 dinar
50 dinara
100 dinara

Ukupno članova: 9112
Najnovi član: uros:dd

Najnoviji tekstovi:

slika Naučni piknik u Arboretumu Šumarskog fakulteta u Beogradu (Festival nauke)
slika Такмичење из програмирања за ученике основних шола (programiranje)
slika Besplatne diskusije S2S iz informacione tehnologije (informatika)
slika Škola u veselim bojama, izvanredan projekat uređenja prostora u OŠ “Filip Kljajić Fića” (škole)
slika Letelica Indije sletela na Mesec (Kosmonautika)
slika Некада је градила Нови Београд, а сада у 101. Вера још трага за новим знањима (ličnosti)
slika Kako prevazići opsesivne misli? (psihologija)
slika Nova knjiga Radovana Lazarevića "Nož Marine R" (književnost)
slika Počeo Festival nauke u sklopu Sajma nauke i tehnike (Festival nauke)
slika Da Festivan nauke bude - BESPLATAN za djake! (Festival nauke)

REGISTRUJTE SE
i čitajte CELE besplatne tekstove!
Obavestite prijatelja
Pretraži magazin po:
drustvo:::obrazovanje
25. decembar. 2009.

УПУТСТВО ЗА ФОРМИРАЊЕ ПОНУДА РАДИ УЧЕШЋА НА ОГЛАСУ ЗА ПУТОВАЊЕ УЧЕНИКА


Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуђач може доставити понуду за један, више или све разреде. Уколико доставља понуду за више или све разреде мора приложити образац понуде за сваки разред посебно.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце коју су саставни део Упутства за формирање понуде и прилаже доказе који се траже огласом. Докази могу бити оригинал или фотокопије оверене код надлежног органа. Изузетно докази се могу проложити и у облику неоверених фотокопија уз обавезу да их изабрани понуђач замени оригиналима или овереним фотокопијама пре потписивања уговора. Уколико изабрани понуђач то не учини сматраће се да је одустао од уговора.

Понуда се сматра исправном и потпуном ако понуђач поднесе попуњене, потписане и печатом оверене обрасце понуда, изјаве и доказе, сложене следећим редоследом и обележене редним бројевима:


1) Попуњен образац " Подаци о понуђачу "..................образац бр.1

2) Извод о регистрацији привредног субјекта

3) Важећа лиценца Министарства за трговину и туризам

4) Важећа потврда удружења YUTA

5) Референтна листа - списак најважнијих реализованих послова у последње 3 године који се односе на исте или сличне испоруке услуга из области ђачког и дечијег туризма, са листом купаца и износима. Референтна листа мора бити документована потврдама издатим и овереним од стране наручиоца за кога су извршене исте или сличне услуге (екскурзије, излети, настава у природи, климатски опоравак)..................................................образац бр.2

6) Попуњен Образац понуде за за један, више или све разреде.сложене по редним бројевима разреда....................................образац бр.3

7) Програм путовања за сваки разред потписан и оверен од стране одговорног лица

8) Општи услови путовања понуђача, потписан и оверен од стране одговорног лица

Понуђена цена треба да буде изражена у динарима и мора бити фиксна тј. не може се мењати. Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда.У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија.


5. Рок извршења услуге је септембар-октобар 2009.г., а прецизан термин биће одређен договором између директора школе и изабраног понуђача.

Биће разматране само исправне понуде, понуде које су благовремено предате и које у потпуности испуњавају све захтеве из Огласа и овог Упутства. Неисправне понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.

Школа нема обавезе према изабраном понуђачу ако се не испуне прописани услови из Правилника о измени Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања (Сл.Гл.РС- Просветни гласник, бр.1/09) а који се односи на број ученика (најмање 60% од укупног броја ученика)

Наручилац задржава право да:

a) - поништи поступак из свих законских разлога, а у било којој фази поступка, без обавезе надокнаде штете понуђачу.

b) одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима из Упутства за формирање понуда или уколико оцени да су све понуде неприхватљиве.

c) - понови поступак уколико утврди да у року који је утврђен огласом нису приспеле најмање три понуде које испуњавају све услове предвиђене Упутством за формирање понуда.

Понуђачи достављају понуде у затвореним ковертама са адресом понуђача поштом или лично преко писарнице школе, на адресу: ОШ ''Радомир Јовановић'', Београд, Ул. Слободана Бајића 69, са обавезном назанаком; ЗА ОГЛАС -НЕ ОТВАРАТИ.

Рок за подношење понуда је 10 дана од дана истека рока за преузимање Упутства, до 14:00 часова, укључујући и понуде послате поштом.

Отварање понуда ће се обавити у просторијама школе, ОШ ''Радомир Јовановић'', Београд, Ул. Слободана Бајића 69. Заинтересовани понуђачи могу да присуствују отварању понуда а о датуму ће бити накнадно обавештени.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће Комисија школе, већином гласова од укупног броја чланова., најкасније у року од 10 дана од дана истека рока за подношење понуда. Понуђач који буде изабран биће позван да закључи уговор о извођењу путовања.

Све додатне информације могу се добити сваког радног дана 08-14 часова на телефон секретара школе: 011/22-77-130


Образац бр.1


ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача
Седиште понуђача
Одговорно лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Teлефон
Fax
e-mail
Tекући рачун предузећа
Maтични број предузећа
Пoрески идентификациони број предузећа


Документа која су приложена у понуди одговарају оригиналима.


Потпис овлашћеног лица

Датум: 2009. године

M.П.


Образац бр.2


РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

( ЛИСТА КОРИСНИКА УСЛУГА)

Р.Бр. Референтни наручилац
(назив и адреса)
Лице за контакт и број телефона Укупна фактурисана вредност за последње три године


Потпис овлашћеног

лица

Датум: 2009. године. M.P. ___________ _____

Напомена: у случају да је број корисника услуга већи од 10 копирати овај образац у довољном броју примерака

Образац бр.3/1


На основу Огласа за путовање ученика објављеног дана___________ у дневном гласилу ____________________ и Упутству за формирање понуда ОШ ''Радомир Јовановић'', из Београда, Ул. Слободана Бајића 69, дајемо


П О Н У Д У


за екскурзију ученика ПРВОГ разреда

Путни правац: Београд- Пећинци-Јаково- манастир Фенек- Јаково-Београд


Садржаји: Београд - Пећинци- обилазак музеја хлеба; Јаково-обилазак салаша Стремен; манастир Фенек обилазак и кратко историографско упознавање; СРЦ ''Јаково''-спортско рекреативни програм; Београд.

Термин извођења екскурзије септембар/октобар месец 2009.г

Појединачна цена по ученику са оброком............................__________________________


Појединачна цена по ученику без оброка.............................__________________________


Плаћање у више рата, почев од 15.10.2009.г./ број рата................_____________________


Број гратиса ......................................................................... ___________________________


Превоз - високоподни туристички аутобуси, старости до пет година, превозник:


____________________________________________________________


Подаци о водичу који ће пратити групу:


____________________________________________________________


Рок важења понуде (минимум 60 дана)_________________________________________


ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Уколико будемо изабрани као најповољнији, приликом потписивања уговора, школи ћемо доставити меницу у вредности од 10% од уговореног износа, као гаранцију за добро извршење посла.

У _________________ датум _____________2009. године

Потпис овлашћеног лица


___________________


Напомена: Уз понуду обавезно доставити Програм путовања и Опште услове путовања агенције

Образац бр.3/2


На основу Огласа за путовање ученика објављеног дана___________ у дневном гласилу ____________________ и Упутству за формирање понуда ОШ ''Радомир Јовановић'', из Београда, Ул. Слободана Бајића 69, дајемо


П О Н У Д У


за екскурзију ученика ДРУГОГ разреда

Путни правац: Београд Вршац манастир Месић Вршачки брег Београд


Садржаји: Београд Вршац:обилазак истоимене школе и сусрет са ученицима; Народни музеј- обилазак етнографске збирке и Стеријине собе; Владичански двор -панорамско разгледање; Стеријина кућа -панорамско разгледање; манастир Месић : кратко упознавање са историографским чињеницама и разгледање фрескосликарства; Вршачки брег -панорамско разгледање Баната и спортско рекреативни програм: Београд. Једнодневна екскурзија. Термин извођења екскурзије септембар/октобар месец 2009.г


Појединачна цена по ученику са оброком............................__________________________


Појединачна цена по ученику без оброка.............................__________________________


Плаћање у више рата, почев од 15.10.2009.г./ број рата................____________________


Број гратиса ......................................................................... ___________________________


Превоз - високоподни туристички аутобуси, старости до пет година, превозник:


____________________________________________________________


Подаци о водичу који ће пратити групу:


____________________________________________________________


Рок важења понуде (минимум 60 дана)_________________________________________


ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Уколико будемо изабрани као најповољнији, приликом потписивања уговора, школи ћемо доставити меницу у вредности од 10% од уговореног износа, као гаранцију за добро извршење посла.


У _________________ датум _____________2009. године

Потпис овлашћеног лица


___________________


Напомена: Уз понуду обавезно доставити Програм путовања и Опште услове путовања агенције

Образац бр.3/3


На основу Огласа за путовање ученика објављеног дана___________ у дневном гласилу ____________________ и Упутству за формирање понуда ОШ ''Радомир Јовановић'', из Београда, Ул. Слободана Бајића 69, дајемо


П О Н У Д У


за екскурзију ученика ТРЕЋЕГ разреда

Путни правац: Београд Бранковина Ваљево -Врујци Београд


Садржаји: Београд Бранковина: обилазак школе, гроба Десанке Максимовић, цркве задужбине породице Ненадовић , вајата; Ваљево: обилазак Тешњара, Народног музеја и Муселимовог конака; фабрика ВОДА ВОДА - панорамско разгледање Београд. Једнодневна екскурзија.

Термин извођења екскурзије септембар/октобар месец 2009.г


Појединачна цена по ученику са оброком............................__________________________


Појединачна цена по ученику без оброка.............................__________________________


Плаћање у више рата, почев од 15.10.2009.г./ број рата................_____________________

Број гратиса ......................................................................... ___________________________


Превоз - високоподни туристички аутобуси, старости до пет година, превозник:


____________________________________________________________


Подаци о водичу који ће пратити групу:


____________________________________________________________


Рок важења понуде (минимум 60 дана)_________________________________________


ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Уколико будемо изабрани као најповољнији, приликом потписивања уговора, школи ћемо доставити меницу у вредности од 10% од уговореног износа, као гаранцију за добро извршење посла.


У _________________ датум _____________2009. године

Потпис овлашћеног лица


___________________

Напомена: Уз понуду обавезно доставити Програм путовања и Опште услове путовања агенције

Образац бр.3/4


На основу Огласа за путовање ученика објављеног дана___________ у дневном гласилу ____________________ и Упутству за формирање понуда ОШ ''Радомир Јовановић'', из Београда, Ул. Слободана Бајића 69, дајемо


П О Н У Д У


за екскурзију ученика ЧЕТВРТОГ разреда

Путни правац: Београд Сремски Карловци Петроварадин Сремска Каменица Нови Сад манастир Хопово Београд


Садржаји екскурзије: Београд Сремски Карловци: разгледање главног трга и фонтане Четири лава, гимназије, Богословије, Саборне цркве; Петроварадинска тврђава -панорамско разгледање и посета Природњачком музеју; Сремска Каменица: обилазак куће Ј.Ј.Змаја; Нови Сад: панорамско разгледање Трга Светозара Милетића; манастир Хопово обилазак и разгледање; Београд. Једнодневна екскурзија.


Термин извођења екскурзије септембар/октобар месец 2009.г


Појединачна цена по ученику са оброком............................__________________________


Појединачна цена по ученику без оброка.............................__________________________


Плаћање у више рата, почев од 15.10.2009.г./ број рата................_____________________


Број гратиса ......................................................................... ___________________________


Превоз - високоподни туристички аутобуси, старости до пет година, превозник:


____________________________________________________________


Подаци о водичу који ће пратити групу:


____________________________________________________________


Рок важења понуде (минимум 60 дана)_________________________________________


ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Уколико будемо изабрани као најповољнији, приликом потписивања уговора, школи ћемо доставити меницу у вредности од 10% од уговореног износа, као гаранцију за добро извршење посла.


У _________________ датум _____________2009. године

Потпис овлашћеног лица


___________________

Напомена: Уз понуду обавезно доставити Програм путовања и Опште услове путовања агенције


Образац бр.3/5


На основу Огласа за путовање ученика објављеног дана___________ у дневном гласилу ____________________ и Упутству за формирање понуда ОШ ''Радомир Јовановић'', из Београда, Ул. Слободана Бајића 69, дајемо


П О Н У Д У


за екскурзију ученика ПЕТОГ разреда

Путни правац: Београд Зајечар Гамзиград Зајечар Ђердап - Неготин Лепенски вир Голубац Београд


Садржаји екскурзије: 1. дан - Београд Зајечар: обилазак Народног музеја, Беговог конака и Попове плаже; Гамзиград: обилазак Feliks Romulijane; Зајечар: ноћење.

2.дан -Ђердап: обилазак хидроелектране и националног парка; Неготин: обилазак старог језгра града, Музеја хајдук Вељка и Конака кнеза Тодорчета и Куће Стевана Мокрањца; Лепенски вир: обилазак археолошког локалитета; Голубац: панорамско разгледање тврђаве и манастира Тумане; Београд, Дводневна екскурзија

Термин извођења екскурзије септембар/октобар месец 2009.г


Појединачна цена по ученику са два пуна пансиона.............................__________________________


Назив, врста и категорија објекта за смештај:


___________________________


Плаћање у више рата, почев од 15.10.2009.г./ број рата.................................._____________________


Број гратиса ............................................................................................ ___________________________


Превоз - високоподни туристички аутобуси, старости до пет година, превозник:


____________________________________________________________


Подаци о водичу који ће пратити групу:


____________________________________________________________


Рок важења понуде (минимум 60 дана)_________________________________________


ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Уколико будемо изабрани као најповољнији, приликом потписивања уговора, школи ћемо доставити меницу у вредности од 10% од уговореног износа, као гаранцију за добро извршење посла.


У _________________ датум _____________2009. године


Потпис овлашћеног лица

___________________

Напомена: Уз понуду обавезно доставити Програм путовања и Опште услове путовања агенције

Образац бр.3/6


На основу Огласа за путовање ученика објављеног дана___________ у дневном гласилу ____________________ и Упутству за формирање понуда ОШ ''Радомир Јовановић'', из Београда, Ул. Слободана Бајића 69, дајемо


П О Н У Д У


за екскурзију ученика ШЕСТОГ разреда

Путни правац: Београд - Текериш - манастир Троноша - Тршић - Бања Ковиљача - Београд

Садржаји екскурзије:Београд Текериш: разгледање спомен парка; манастир Троноша; Тршић: посета родне куће Вука Караџића и објеката везаних за Вуков сабор, спортско рекреативни програм; Бања Ковиљача: панорамско разгледање парка и двора краља Петра Карађорђевића; Београд. Једнодневна екскурзија

Термин извођења екскурзије септембар/октобар месец 2009.г


Појединачна цена по ученику са оброком............................__________________________


Појединачна цена по ученику без оброка.............................__________________________


Плаћање у више рата, почев од 15.10.2009.г./ број рата................_____________________


Број гратиса ......................................................................... ___________________________


Превоз - високоподни туристички аутобуси, старости до пет година, превозник:


____________________________________________________________


Подаци о водичу који ће пратити групу:


____________________________________________________________


Рок важења понуде (минимум 60 дана)_________________________________________


ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Уколико будемо изабрани као најповољнији, приликом потписивања уговора, школи ћемо доставити меницу у вредности од 10% од уговореног износа, као гаранцију за добро извршење посла.


У _________________ датум _____________2009. године

Потпис овлашћеног лица


___________________


Напомена: Уз понуду обавезно доставити Програм путовања и Опште услове путовања агенције

Образац бр.3/7


На основу Огласа за путовање ученика објављеног дана___________ у дневном гласилу ____________________ и Упутству за формирање понуда ОШ ''Радомир Јовановић'', из Београда, Ул. Слободана Бајића 69, дајемо


П О Н У Д У


за екскурзију ученика СЕДМОГ разреда

Путни правац: Београд - манастир Раваница - Зајечар - Гамзиград - Лепенски вир Ђердап - Сребрно језеро Београд


Садржаји екскурзије: 1.дан Београд манастир Раваница; Зајечар: обилазак Народног музеја, Беговог конака и Попове плаже; Гамзиград: обилазак Feliks Romulijane; Лепенски вир: ноћење.

2.дан: Лепенски вир: разгледање археолошког налазишта; Ђердап: разгледање хидроелектране и националног парка; Сребрно језеро: спортско рекреативни програм Београд. Дводневна екскурзија


Термин извођења екскурзије септембар/октобар месец 2009.г


Појединачна цена по ученику са једним пуним пансионом.........__________________________


Назив, врста и категорија објекта за смештај: Хотел ''Лепенски вир''


Плаћања у више рата, почев од 15.10.2009.г./ број рата..........................._____________________


Број гратиса ..................................................................................... ___________________________


Превоз - високоподни туристички аутобуси, старости до пет година, превозник:


____________________________________________________________


Подаци о водичу који ће пратити групу:


____________________________________________________________


Рок важења понуде (минимум 60 дана)_________________________________________


ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Уколико будемо изабрани као најповољнији, приликом потписивања уговора, школи ћемо доставити меницу у вредности од 10% од уговореног износа, као гаранцију за добро извршење посла.


У _________________ датум _____________2009. године

Потпис овлашћеног лица


___________________


Напомена: Уз понуду обавезно доставити Програм путовања и Опште услове путовања


Образац бр.3/8


На основу Огласа за путовање ученика објављеног дана___________ у дневном гласилу ____________________ и Упутству за формирање понуда ОШ ''Радомир Јовановић'', из Београда, Ул. Слободана Бајића 69, дајемо


П О Н У Д У


за екскурзију ученика ОСМОГ разреда

Путни правац: : Београд Чачак Ужице Тара - Чачак Краљево Крушевац Куршумлија Ђавоља варош - Ниш Београд


Садржаји екскурзије : 1.дан: Београд Чачак: панорамско разгледање; Ужице: панорамско разгледање; Тара: обилазак Шарганске осмице и Мећавника, националног парка, ноћење;

2. дан: Чачак Краљево: панорамско разгледање; Крушевац: разгледање града и обилазак цркве Лазарице; Куршумлија; Пролом бања: ноћење.

3. дан: Ђавоља варош: разгледање природног феномена; Ниш: панорамско разгледање и обилазак Ћеле куле; Београд. Тродневна екскурзија.


Термин извођења екскурзије септембар/октобар месец 2009.г


Појединачна цена по ученику са два пуна пансиона.............................__________________________


Назив, врста и категорија објекта за смештај:


____________________


Плаћање у више рата, почев од 15.10.2009.г./ број рата................_____________________


Број гратиса ....................................................................................... ___________________________


Превоз - високоподни туристички аутобуси, старости до пет година, превозник:


__________________________________________________________________


Подаци о водичу који ће пратити групу:


_______________________________


Рок важења понуде (минимум 60 дана)_________________________________________


ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Уколико будемо изабрани као најповољнији, приликом потписивања уговора, школи ћемо доставити меницу у вредности од 10% од уговореног износа, као гаранцију за добро извршење посла.


У _________________ датум _____________2009. године

Потпис овлашћеног лица


___________________


Напомена: Уз понуду обавезно доставити Програм путовања и Опште услове путовања


Олгица Крсмановић
AKTIVNI OGLASI:

PosloviNudim znanjeTražim znanje

Najnoviji blogovi:

18. 10. 2022.
Vladan
- Koji su idealni uslovi za rast svekrvinog jezika?
22. 09. 2022.
Vladan
- Šta učiniti kada vam se pred važan događaj pojavi herpes na usni?
30. 06. 2022.
Vladan
- Da li imate isti ukus kao kraljica Elizabeta pri izboru kućnih ljubimaca?
07. 06. 2022.
Vladan
- Prag - najstarija evropska prestonica posmatrana iz drugog ugla
21. 08. 2021.
Vladan
- Kako skuvati savršen pirinač na ringli šporeta?
16. 08. 2021.
Vladan
- Da li sasi voda zaista ubrzava mršavljenje?
29. 03. 2021.
Vladan
- Kako rade Internet pretraživači?
29. 12. 2020.
Vladan
- Šta radi armirač?
30. 11. 2020.
Vladan
- Kako „pasivne kuće“ doprinose energetskoj efikasnosti
23. 11. 2020.
Vladan
- Stvari koje bi trebali da znate ukoliko nameravate da započnete proizvodnju organske hrane
Vaš ID :
Prisutni na sajtu:


 


Ukupno prisutno na sajtu: 26
Prijavljeni: 0 ||| Gosti: 26
© 1999. - 2024.
Digitalna Srbija pravi
Sva prava zadržana ||| All rights reserved
-||-