Ime: Šifra:    Novi član?    Zaboravljena šifra?


- akcije
- antropologija
- arheologija
- bankarstvo
- beletristika
- biznis
- ekonomija
- etnografija
- etnologija
- filozofija
- finansije
- gastarbajteri
- gastronomija
- geopolitika
- istorija
- istorija umetnosti
- istraživanja
- jezik
- književnost
- kontrola kvaliteta
- lingvistika
- menadžment
- metodika
- narkomanija
- novinarstvo
- obrazovanje
- pedagogija
- popularna psihologija
- pravo
- psihologija
- religija
- saveti
- slikarstvo
- sociologija
- sport
- srpski jezik
- turizam
- zaštita
- zdravstvo
CENOVNIK
OZNAKA Cena čitanja CELOG teksta
Besplatno
1 dinar
50 dinara
100 dinara

Ukupno članova: 9112
Najnovi član: uros:dd

Najnoviji tekstovi:

slika Андреј Дробњаковић апсолутни победник на Међународној научној олимпијади у Сингапуру (matematika)
slika Naučni piknik u Arboretumu Šumarskog fakulteta u Beogradu (Festival nauke)
slika Такмичење из програмирања за ученике основних шола (programiranje)
slika Besplatne diskusije S2S iz informacione tehnologije (informatika)
slika Škola u veselim bojama, izvanredan projekat uređenja prostora u OŠ “Filip Kljajić Fića” (škole)
slika Letelica Indije sletela na Mesec (Kosmonautika)
slika Некада је градила Нови Београд, а сада у 101. Вера још трага за новим знањима (ličnosti)
slika Kako prevazići opsesivne misli? (psihologija)
slika Nova knjiga Radovana Lazarevića "Nož Marine R" (književnost)
slika Počeo Festival nauke u sklopu Sajma nauke i tehnike (Festival nauke)

REGISTRUJTE SE
i čitajte CELE besplatne tekstove!
Obavestite prijatelja
Pretraži magazin po:
drustvo:::menadžment
26. februar. 2006.

Strategijski menadžment


- seminarski rad -
     
     
Tema: Proces strategijskog menadžmenta ''VOJVODJANSKA BANKA''
     


SADRŽAJ:

- Uvod
1. Analiza sredine

2. Usmeravanje organizacije
2.1 Vizija
2.2 Misija
2.3 Politika upravljanja
2.3.1 Temelji politike upravljanja
2.3.2 Usmerenost na kupca i korisnika
2.3.3 Procesni pristup
2.3.4 Uključenost zaposlenih
2.3.5 Proces stalnih poboljšanja

3. Formulisanje strategije
3.1 Formulisanje strategije internacionalnog poslovanja

4. Implementacija strategije

5. Strategijska kontrola

6. Zaključak

Literatura


UVODNajstarija filijala Vojvođanske banke osnovana u Somboru kao kreditna zadruga, zatim je osnovana kao Privredna banka Autonomne Pokrajine Vojvodine 1962. godine. 1966. godine Privredna banka postaje poslovna investiciona banka i menja ime u Privredna banka Novi Sad.
- 1973. godine Privredna banka menja ime u Vojvođanska banka. Najveća je bankarska organizacija u Vojvodini i jedna od najvećih u Jugoslaviji. Posluje preko Centrale i 16 filijala.
- 1979 - 1980. godine u Njujorku, Londonu i Frankfurtu otvorena su samostalna predstavništva Zajednička predstavništva otvorena u Moskvi, Pekingu i Teheranu.
- 1993. godine Uključena u platni sistem VISA International
- 1995. godine Vojvođanska banka d.d. postaje Vojvođanska banka a.d, prva od svih poslovnih banaka dobila odobrenje od centralne banke za obavljanje poslova sa hartijama od vrednosti.
- 1999. godine počeo sa radom berzanski posrednik "Vobdil", supsidijarno preduzeće Vojvođanske banke.
- 2000. godine urađena prva sekundarna trgovina akcijama iz svojinske transformacije preko Beogradske berze. Nakon ekonomskih sankcija obnovljena saradnja sa platnim sistemima VISA i EUROPAY
- 2002. godine prva u Jugoslaviji i 30, odnosno, 31. u jugoistočnoj Evropi na rang listi Finance Central Europe po snazi kapitala i aktivi, uvedeno elektronsko bankarstvo
- 2003. godine prva domaća banka koja je uvela VISA karticu, dobijena licenca za rad sa DINA karticom


Vojvođanska banka je univerzalna banka koja kombinuje funkcije komercijalnog i investicionog bankarstva. Putem razgranate mreže koja se sastoji od 23 filijale i 180 prodajnih mesta Banka pruža usluge za preko 900.000 fizičkih lica i preko 60.000 pravnih lica.

ANALIZA SREDINEAnaliza sredine organizacije predstavlja proces monitoringa njene sredine da bi se identifikovale sadašnje i buduće šanse i pretnje koje mogu uticati na sposobnost organizacije za dostizanje njenih ciljeva. Sredinu organizacije čini set faktora izvan i unutar organizacije koji mogu uticati na napredovanje prema postizanju njenih ciljeva, a svrhu analize i predviđanja, generalno posmatrano, čini procena sredine tako da njen menadžmant može racionalno reagovati i time povećati uspeh organizacije.
      U teoriji i praksi je postalo pravilo da se govori o internoj i eksternoj analizi faktora sredine, ali je najpogodnije za analizu i predviđanje faktora sredine, rasčlanjavanje sredine organizacije na tri distinktivna nivoa: opštu sredinu, operativnu sredinu i internu sredinu.
     
      Opšta sredina (posredna ili dalja) organizacije sadrži sledeće komponente:
      -Društvena komponenta u opštoj sredini organizacije treba da opiše i identifikuje društvene promene u kojima organizacija obavlja svoju aktivnost, i to su npr. stopa pismenosti, obrazovni nivo, vera, način života, društvene vrednosti...
      -Politička komponenta sadrži analizu i predviđanje vrsta upravljanja,vladine stavove prema različitim industrijama, lobi napore inostranih grupa, platforme političkih partija...
      -Pravna komponenta je značajna za razvoj i poslovanje organizacije jer ona propisuje pravila i prava za sve članove društva koja se moraju slediti.
     
      Tehnološka komponenta uključuje nove pristupe proizvodnji robe i usluga, nove proizvodnje, novu opremu i dr. Praćenje trendova Ekonomska komponenta se odnosi na analiziranje i predviđanje bruto nacionalnog proizvoda, korporativne profite, stopu inflacije, produktivnost, stopa zaposlenosti, platne bilanse, kamatne stope, potrošački dohodak, dug i potrošnju.
     
      Interna sredina organizacije obuhvata sledeće komponente:
      -Organizacioni aspekti se odnose na komunikacionu mrežu, organizaconu sredinu, evidenciju uspeha, hijearhiju ciljeva, politiku, procedure, sposobnost menadžmenta.
      -Kadrovski aspekti obuhvataju kadrovske odnose, regrutovanje kadrova, programi za obuku, podsticajni sistemi...
      -Tržišni aspekti obuhvataju tržišnu segmentaciju, strategiju proizvoda, strategiju cena, strategiju promocije i strategiju distribucije.
      -Proizvodni aspekti obuhvataju fabrički raspored kapaciteta, istraživnje i razvoj, korišćenje tehnologije, nabavka sirovina, kontrola zaliha.
      -Finansijski aspekt obuhvata likvidnost, profitabilnost, aktivnost, investicione šanse.
     
      Analiza i predviđanje sredine preduzeća predstavlja istraživačku, kreativnu fazu čiji rezultati su stavovi o sadašnjim i budućim tokovima događaja i njihovim uticajem na poslovanje i razvoj preduzeća. Danas se za identifikaciju šansi i pretnji iz okruženja, odnosno slabosti i snaga preduzeća koristi metodološki okvir SWOT analize.
     
      Ispitivanje sredine predstavlja proces skupljanja informacija o internim i eksternim događajima i njihovim odnosima koji deluju podsticajno ili ograničavajuće na ostvarenje misije i ciljeva organizacije.
     
      "Top" menadžment je taj koji na osnovu analiza svih prikupljenih podataka treba da razume, protumači, dovede u korelativni odnos, donese odluku o viziji, misiji, razvojnim ciljevima odnosno strategiji organizacije.
     
      Vojvođanska banka ima jaku poziciju u Srbiji u sektoru poslovanja sa stanovništvom, što potvrđuje činjenica da je prva po dinarskoj štednji, treća po deviznoj štednji i prva po broju izdatih VISA kartica 300.000, zahvaljujući kojima građani mogu da koriste usluge Banke i preko mreže bankomata i POS terminala. Banka građanima nudi gotovinske i potrošačke kredite, niz usluga preko tekućih računa, obavljanje platnog prometa u zemlji i inostranstvu, pakete proizvoda namenjene različitim segmentima klijenata, home banking, Visa i Dina kartice, usluge sefova i menjačkih poslova, Western Union transfer novca, penzije iz inostranstva, kao i prodaju American Express putničkih čekova.
      Broj pravnih lica koja obavljaju svoje poslovanje preko Vojvođanske banke povećan je u ovoj godini za 25%. Klijenti Banke mogu da koriste usluge platnog prometa, kratkoročne i dugoročne kredite, domaće i međunarodne garancije, avaliranje menica, usluge akreditivnog poslovanja, kredite preko inostranih kreditnih linija, Visa Business kartice, POS terminale, kao i usluge elektronskog bankarstva koje trenutno koristi preko 3.000 klijenata.
      Od celokupnog platnog prometa koji se obavlja preko Banke, 74% platnog prometa obavlja se unutar Banke, što ukazuje na veliki broj klijenata, a preostalih 26% spada u međubankarski promet i čini 10% od ukupnog platnog prometa u zemlji.
     
     
     

USMERAVANJE ORGANIZACIJE


     
      Stratezi organizacije, ljudi koji čine generalni menadžment, profisionalni planeri, odgovorni su za kreiranje i postojanje strategijske vizije i misije organizacije. Pretpostavka uspešnog strategijskog upravljanja organizacijom jesu njene dobro osmišljena vizija i misija. Stratezi proučavaju jake i slabe strane organizacije i upoređuju ih sa šansama i pretnjama, sa ciljem adekvatnog izbora vizaije, misije, ciljeva, politike i strategije.
      Glavne strategijske vrednosti u 21-om veku biće: inovacije, kvalitet, brzina, fleksibilnost i kontinuirana poboljšanja. To pred strategijski menadžment postavlja zadatak agresivnog, brzog i fleksibilnog odgovora na sve brže i brže promene.
      Vizija u poslovnom svetu znači dalekosežan pogled i nov način reagovanja na značajne probleme. Lider posmatra sadašnjost i vidi drugačiji put ka budućnosti tako što odbacuje način kojim su stvari rešavane do tada i maštovito sagledava sve oblasti posla1) .
      Misija definiše i dalje specifikuje viziju organizacije sa aspekta poslovnih područja u kojima organizacija želi da konkuriše, ciljnih tržišta, geografskih područja poslovanja, filozofskih i proizvodnih usluga, odnosno: Organizaciona misija je svrha za koju, ili razlog, zašto organizacije postoje2).
      Razvojni ciljevi organizacije produbljuju definisanu misiju organizacije u njenim ključnim oblastima upravljanja rastom i razvojem. Najčešće se ciljevi označavaju kao stanja ili situacije u koje organizacije žele da dođu, odnosno rezultati koje žele da postignu.Ciljevi organizacije moraju biti realni, merljivi i kompatibilni sa misijom kako bi postali kriterijumi izbora adekvatnih strategija za njihovo ostvarenje.
      Vizija Vojvođanske banke, koju uspešno sprovodimo, jeste savremeno organizovana, profitabilna i dugoročno uspešna banka koja permanentno brine o zadovoljstvu svojih klijenata, zaposlenih i sredine u kojoj deluje.
      Vojvođanska banka lider je po ostvarenom učešću u ukupnom prometu u konkurenciji svih banaka članica Beogradske berze, a u 2006. godini intenziviraće obim aktivnosti i sigurno održati trend liderske pozicije u poslovanju na tržištu novca i hartija od vrednosti.
     

FORMULISANJE I IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE


     
      Strategija predstavlja racionalno reagovanje organizacije na događaje iz njene sredine u kojoj ona obavlja svoju osnovnu poslovnu i širu društvenu misiju. Formulisanje strategije predstavlja izbor osnovnih puteva i načina ostvarenje tako definisanih ciljeva i misije organizacije.
      Proces formulisanja strategije obuhvata:
      predlaganje strategijskih alternativa, ocenu alternativa i donošenje odluka, utvrđivanje hijerarhije strategija za različite nivoe strategija.
      Za taj proces su odgovorni stratezi organizacije, odnosno ljudi koji čine generalni menadžment (vlasnici, bord direktora, generalni direktori, top menadžeri i linijski menadžeri), uključujući i profesionalne planere. Savremene, inovativne organizacije, formulišu strategije za tri glavna nivoa: korporativni (generalni), poslovni (za poslovne jedinice) i funkcionalni ( za pojedine funkcije:marketing, finansije, kvalitet, istraživanje i razvoj ...).
      Korporativna strategija može da se odnosi na izbor načina za ostvarivanje opštih ciljeva korporacije. Ona se odnosi na:
      a) strategiju koncentracije- fokusira organizaciju na jednu liniju biznisa
      b) strategija stabilnog rasta koriste je organizacije koje su zadovoljne dosadašnjim performansama svog razvoja i poslovanja.
      c) Strategija redukcije i /ili preorjentacije nastaje usled recesije na domaćem i međunarodnom tržištu, međunarodne ekonomsko-političke blokade, restriktivna politika centralne banke...
      d) Strategija rasta- ovu strategiju donose menadžeri proaktivisti, i proces formulisanja strategije rasta organizacije uključuje donošenje strategijskih opcija vezanih za:
      - Pravac rasta (ekspanzija, diverzifikacija, kombinacija).
      - Metod rasta ( interni, eksterni, kombinovani).
      - Tempo rasta (ofanzivni, defanizivni)
      - Fleksibilnost rasta ( eksterna, interna)
      e) Kombinovane strategije Formulisanje poslovne strategije obuhvata odlučivanje na nivou diviziona ili na nivou strategijskih poslovnih jedinica. Poslovne strategije moraju biti usklađene sa generalnom strategijom organizacije.
      M. Porter je istakao da postoje tri potencijalno uspešna generičke strategije za konkurentsko nadigravanje u grani:
      1) Opšte vođstvo u troškovima - odnosi se na postizanje niskih troškova i podrazumeva efikasnost kapaciteta, čvrstu kontrolu troškova, značajno tržišno učešće...
      2) Difernciranje- time organizacija ostvaruje jedinstvenu poziciju u grani (imidž marke, tehnologija, dizajn, kanali prodaje, kvalitet...)
      3) Fokusiranje- primenom ove strategije poslovne jedinice postižu fokusiranje na troškove ili na diferenciranje, ili na oboje
     
      Fokusiranje funkcionalnih strategija se odnosi na strategijske opcije za svaku funkciju u organizaciji, npr. istraživanje i razvoj, marketing, finansije, ljudski resursi...
     
      Postoje dva tipa funkcionalnih strategija:
      -ekonomske funkcionalne strategije koje su fokusirane na marketing, finansije, informacioni sistem, istraživanje i razvoj.
      -menadžment funkcionalne strategije koje su fokusirane na menadžment funkcije planiranja, organizovanja, vođenja, kontrole, odlučivanje, komunikacije...
     
      Postoji nekoliko pristupa za ocenu strategije, a jedan od njih sve kriterijume ocene strategija deli u tri kategorije:
      1) Kriterijumi celishodnosti-mere predložene strategije sa stanovišta njihove podesnosti identifikovanoj situaciji u procesu strategijske analize.
      2) Kriterijumi izvodljivosti- procenjuju strategiju sa stanovišta mogućnosti njene izvodljivosti u praksi.
      3) Kriterijumi prihvatljivosti- procenjuje da li je strategija prihvatljiva sa stanovišta profitabilnosti.
     
      Poslovna strategija Banke zasnovana je na orijentaciji ka klijentu i brzom razvoju novih proizvoda uz striktnu kontrolu rizika. Savremene informacione tehnologije i najkvalitetnije komunikacijske linije u zemlji pružaju osnovu za efikasno poslovanje i distribuciju proizvoda i usluga uz racionalno korišćenje prodajnih mesta i novih kanala distribucije i komunikacije. Regrutovanjem novih talenata, konstantnim ulaganjem u razvoj svojih kadrova i uvođenjem sofisticiranog marketinga i kulture prodaje Banka teži da se približi svojim klijentima, kao i da unapređenjem bankarskih proizvoda i promenama u načinu distribucije bankarskih usluga pruži jedan novi kvalitet i jedan novi, efikasniji i komforniji vid saradnje.
      Međunarodno poslovanje Vojvođanske banke obavlja se preko razgranate mreže koja obuhvata preko 360 korespondentskih banaka. Banka ima otvorene račune i ugovorene poslovne aranžmane s najvećim svetskim bankama. Naši klijenti mogu da koriste i kratkoročne kredite za finansiranje trgovine koje odobravaju prvoklasne svetske banke, uz pokriće stranih agencija za osiguranje kredita.
     
      Specifičnost Vojvođanske banke je i da je ovlašćena za obavljanje dilersko-brokerskih i kastodi poslova, ocenu biznis planova, procenu vrednosti kapitala i konsalting u privatizaciji.

Petar Severdija
AKTIVNI OGLASI:

PosloviNudim znanjeTražim znanje

Najnoviji blogovi:

18. 10. 2022.
Vladan
- Koji su idealni uslovi za rast svekrvinog jezika?
22. 09. 2022.
Vladan
- Šta učiniti kada vam se pred važan događaj pojavi herpes na usni?
30. 06. 2022.
Vladan
- Da li imate isti ukus kao kraljica Elizabeta pri izboru kućnih ljubimaca?
07. 06. 2022.
Vladan
- Prag - najstarija evropska prestonica posmatrana iz drugog ugla
21. 08. 2021.
Vladan
- Kako skuvati savršen pirinač na ringli šporeta?
16. 08. 2021.
Vladan
- Da li sasi voda zaista ubrzava mršavljenje?
29. 03. 2021.
Vladan
- Kako rade Internet pretraživači?
29. 12. 2020.
Vladan
- Šta radi armirač?
30. 11. 2020.
Vladan
- Kako „pasivne kuće“ doprinose energetskoj efikasnosti
23. 11. 2020.
Vladan
- Stvari koje bi trebali da znate ukoliko nameravate da započnete proizvodnju organske hrane
Vaš ID :
Prisutni na sajtu:


 


Ukupno prisutno na sajtu: 26
Prijavljeni: 0 ||| Gosti: 26
© 1999. - 2024.
Digitalna Srbija pravi
Sva prava zadržana ||| All rights reserved
-||-