|||

Nazad
XII KONGRES PSIHIJATARA SRBIJE I CRNE GORE
      "U DUHU SARADNJE I TOLERANCIJE"
     
      DOBRO DOŠLI NA KONGRES U HERCEG NOVI

     
      Kongresi su retka prilika da se suočimo sa većinom ostvarenja naše struke i nauke.To je mesto raznovrsnih pozitivnih komunikacija. Važno je da saznamo i ono što nije u našem svakodnevnom profesionalnom fokusu ili našoj subspecijalnosti. Psihijatrija se ostvaruje i primenjuje kroz mnoge teorije i metode. Nijedan psihijatar, pa i onaj najbolji nije najkompetentniji za sve njih. Zato u Kongresima vidim vrednost u procenjivanju svojih znanja i smanjivanju mogućeg profesionalnog narcizma i iznošenjem svojih ideja i istraživanja kao i učenjem od drugih. Struka i nauka i instituciono i personalno razvija se samo na kritičkim preispitivanjima. Od prethodnog Kongresa u Vrnjačkoj Banji proteklo je 4 godine. Postavljamo suštinsko pitanje šta smo u međuvremenu ne (ostvarili) i sa čime smo ne (zadovoljni). Nadam se da ćemo dati neke odgovore.
      Vreme u kojem živimo skopčano je sa mnogim protivrečnostima i neizvesnostima. Dobar deo stanovništva suočava se sa egzistencijalnim, materijalnim, duševnim i ekološkim problemima. Ljudska duša, nervni sistem i mentalno finkcionisanje današnjeg čoveka suočeno je sa mnogim psihotraumatskim izazovima. Stvaraju se takvi odnosi da je teško sačuvati identitet u različitim dimenzijama. Savremena psihijatrija objektivno dokazuje da se nastavlja rast mentalnih poremećaja i u sadašnjem veku, naročito u obliku depresivnih poremećaja, anksioznih bolesti, bolesti zavisnosti i organskih mentalnih poremećaja Spečifičnost našeg društva ogleda se u povećanom prisustvu stresogenih i posttraumtsko-stresogenih poremećaja, koji su značajno uslov1jeni teškom bliskom prošlošću.
      Čoveku sa mentalnim poremećajem bilo koje vrste može se pomoći sa boljim profesionalnim znanjima i ematskim odnosom, a znanja se trebaju stalno sticati, što i naš Kongres ima za esencijalni cilj, da budemo još stručniji i odgovorniji S pravom je pisao M. Aurelije: "Nemoj govoriti da treba činiti dobro, već ga čini". Dobro došli na naš Kongres i pored stručnih ostvarenja i rada želimo da uživate u čarima ovog lepog jadranskog grada.
     

      PREDSEDNIK STRUČNOG ODBORA
      XII KONGRESA PSIHIJATARA SCG
      Prof.dr Mirko Pejović

      Pozdravna reč predsjednika Organizacionog odbora B. Mitrića
      Kongres
     


Nazad


HOME